#SLOVNÍČEK

univerzitního slangu

Akademická obec – studenti a akademičtí pracovníci dané školy

Akademický senát DFJP — Akademický senát DFJP slouží jako kontrola jednotlivých kroků děkana a vedení fakulty. Zároveň je to místo, kam lze přinést vlastní návrh, jak zlepšit (zejména studentské) podmínky na fakultě. A zároveň je to místo, kde studenti hájí své zájmy napříč celou fakultou. Akademický senát zároveň volí děkana (což nás tento rok čeká) a může ho i odvolat, pokud je to nutné. Pokud by jsi chtěl/a kandidovat do senátu, tak máš jedinečnou možnost, jelikož tento rok (20/21) proběhnou volby. Volby fungují tak, že studenti volí své zástupce studenty a akademici volí akademiky. Pokud tak vysoké ambice nemáš, tak je minimálně užitečné znát tyto stránky: Akademický senát | Dopravní fakulta Jana Pernera, kde najdeš studenty, kteří tě na jednáních senátu zastupují a můžeš je kontaktovat.

Akademický senát UPa — Existuje také akademický senát Univerzity Pardubice, který funguje prakticky stejně. Zde však jednají zástupci fakult s vedením naší univerzity.

SRUPa (Studentská rada Univerzity Pardubice) — Všichni senátoři se sdružují ve SRUPa, kde jednají v zájmu všech studentů napříč univerzitou. Sdílejí nové poznatky ze svých fakult a vzájemně se inspirují. Dále zastupují studenty při jednáních s kolejemi a menzou.
Pro sledování dění na univerzitě doporučujeme sledovat fb stránky: Studentská rada Univerzity Pardubice – SRUPa – Home

Aula – sál, kde probíhají nejen přednášky ale slavnostní obřady (imatrikulace, bakalářská sponze, promoce,…).

Fakulta – základní součást univerzity vedená děkanem – např. Dopravní fakulta Jana Pernera.

Index – studijní průkaz (výkaz studenta o studiu), ve kterém jsou zapsány vybrané předměty, výsledky zápočtů a zkoušek.
 
Katedra – vědecko-pedagogický útvar na vysoké škole sdružující učitele stejného oboru.

Promoce – slavnostní akt udělení akademického či vědeckého titulu nebo hodnosti, například Ing.

Sponze –  slavnostní slib při ukončování studia, kdy je absolventům udělován akademický titul a předáván diplom, například Bc.

Semestr – polovina školního roku na VŠ.

Rektor  – stojí v čele vedení vysoké školy (univerzity).

Prorektor –  prorektoři jsou zástupci rektora pro přesně vymezené oblasti (studijní záležitosti, věda a výzkum, zahraniční styky apod.).

Děkan –  stojí v čele fakulty, jmenuje ho a odvolává rektor na návrh akademického senátu fakulty.

Proděkan –  zástupce děkana v přesně vymezené oblasti.

Imatrikulace – slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Studenti se shromáždí
​v aule, vyslechnou projevy rektora a děkana i znění univerzitního slibu. Pak předstupují před zástupce školy, většinou rektora nebo prorektora, děkana, proděkany a zástupce učitelského sboru. Ti jsou oblečeni ve slavnostních talárech. Důležitou osobou je pedel univerzity a pedel fakulty, kteří nesou žezla. Na žezlo fakulty student přikládá dva prsty a slibuje, že bude pilným studentem a bude ctít jméno školy.

Kampus – areál vysoké školy či univerzity.

Koleje – dostupné ubytování pro studetny v kampusu univerzity.

Menza – stravovací zařízení (jídelna) pro studenty a zaměstnance univerzity.

Kredity – bodové ohodnocení předmětů, za dobu studia musíš nasbírat určitý počet kreditů díky kterým můžeš postoupit do vyššího ročníku a následně ke státnicím.

Předtermín – termín zkoušky vypsaný před začátkem officiálního zkouškového období.

Semestrální práce – samostatná či skupinová práce v daném předmětu, která musí splňovat předem určené náležitosti (počet stran, téma, způsob provedení). Může být podmínkou pro udělení zápočtu či připuštění ke zkoušce, rozsah a formu stanovuje vyučující.

Zápočet – jedno z možných ukončení předmětu na VŠ (další je zkouška a kolokvium); cílem je zkontrolovat znalosti studentů.

Hodnocení studentů pomocí stupnice A-F

A =  1 = výborně
B =  1- = výborně mínus
C =  2 = velmi dobře 
D =  2- = velmi dobře mínus
E =  3 = dobře
​F =  4 = neuspěl

Důležité je také říct, že za jakékoliv hodnocení dostaneš stejný počet kreditů.

Jestliže na zkoušce tedy dostaneš jakékoliv hodnocení (A-E), dostaneš příslušný počet kreditů daného předmětu.

K čemu je ale tedy známka? Odpověď je jednoduchá, čím lepší studijní průměr, tím větší šance na prospěchové stipendium 🙂 

Pokud si čímkoliv nebudeš při studiu vědět rady, tak neváhej a obrať se na nás, rádi ti pomůžeme.