AKADEMICKÝ SENÁT

Buď součástí univerzitní politiky

Akademický senát DFJP slouží jako kontrola jednotlivých kroků děkana a vedení fakulty. Zároveň je to místo, kam lze přinést vlastní návrh, jak zlepšit (zejména studentské) podmínky na fakultě. A zároveň je to místo, kde studenti hájí své zájmy napříč celou fakultou.

Pokud jsi někdy otevřel/a nebo i četl/a nějakou směrnici, je velmi pravděpodobné, že byla schválena akademickým senátem. Například směrnice pro přijímání nových studentů, se kterou jsme se setkali všichni. Senát dále schvaluje výroční zprávy ale i rozpočet fakulty. Zároveň navrhuje rektorovi kandidáta na jmenování děkana a může ho i odvolat, pokud je to nutné. 

Akademický senát DFJP se skládá celkem z 15 volených senátorů na 3 roky. Z toho 10 senátorů z řad akademických pracovníků a 5 zástupců studentů. Zasedání se pak běžně účastní i děkan fakulty s celým vedením.

SRUPa (Studentská rada Univerzity Pardubice)

Všichni senátoři se potom sdružují ve Studentské radě Univerzity Pardubice, kde jednají v zájmu všech studentů napříč univerzitou. Sdílejí nové poznatky se svých fakult a vzájemně se inspirují. Dále zastupují studenty při jednáních s kolejemi a menzou.
Pro sledování dění na univerzitě doporučujeme sledovat facebookové stránky.

Akademický senát UPa

Také existuje Akademický senát Univerzity Pardubice, který funguje prakticky stejně. Zde však jednají zástupci fakult s vedením naší univerzity.